Zmiana siedziby żłobka

Czechowice-Dziedzice, 09 października 2019 r.

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE

                Z dniem 01 listopada br. planowana jest zmiana siedziby naszego Żłobka do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Targowej 6 w Czechowicach-Dziedzicach.       

Przeprowadzka na nowe miejsce wiązać się będzie z koniecznością przeniesienia sprzętu i wyposażenia obecnego Żłobka do nowego lokalu, a to spowoduje, iż zapewnienie właściwej opieki i bezpiecznych warunków pobytu dzieci będzie utrudnione.

                Licząc na Państwa wyrozumiałość zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki nad swoimi pociechami w dniach 30 i 31 października br.

Nabór na stanowisko opiekuna

Czechowice-Dziedzice, 06 września 2019 r.

 

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

informuje o naborze na wolne miejsce na stanowisku opiekun dziecięcy

 

Wymagania wobec kandydata:

Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje zgodne z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:

  1. posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
  2. kończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
  3. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3, a także odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
 2. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.
 3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach.
 7. Odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

 

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci.
 2. Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.
 3. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
 4. Organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku.
 5. Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka.
 6. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.
 7. Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.

 Warunki pracy:

Praca na cały etat, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie w godzinach między 5.30 a 16.30.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 01 listopada 2019 r.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji na stanowisku opiekuna w żłobku.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2019 r. osobiście w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego” w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, lub pocztą na adres: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data jej wpływu do Żłobka.

 

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 32 211 47 89.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Żłobek jest Żłobek Miejski z siedzibą
  w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych Roberta Hyli jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@rhodo.pl oraz podczas dyżurów u Administratora pod ww. adresem.
 3. Dane osobowe  kandydatów będą   przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę,  na podstawie odpowiednich przepisów prawa tj. Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,  prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie wyrażonej zgody kandydata biorącego udział w procesie  rekrutacji.
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6. ust. 1 lit. c RODO (zakres pozyskiwanych danych),
 2. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
 1. Dokumenty aplikacyjne (określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa, instrukcją kancelaryjną – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia,
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, wydawane są zainteresowanym przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 3. Dokumenty aplikacyjne osób, które po pierwszym etapie naboru nie spełniły wymogów formalnych wydawane są zainteresowanym przez 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 4. Dokumenty aplikacyjne osób, które z własnej inicjatywy składają pracodawcy dokumenty aplikacyjne, przetwarzane są na potrzeby procesów rekrutacyjnych przez okres trzech lat od ich wpływu.
 1. W przypadku wyboru kandydata do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach dane osobowe tej osoby – imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – będą przekazane opinii publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy; dane osobowe pozostałych kandydatów nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy.
 2. Osoba, której dane dotyczą,  i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne.
 6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w procesie rekrutacji.
 7. Administrator w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zamknięta grupa żłobkowa na FB

Aby dołączyć do naszej grupy żłobkowej proszę wyszukać – Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach i poprosić o dołączenie. Osoby mające inne nazwisko niż nasze dzieci  lub jakiś nick, będą weryfikowane przez administratora pytaniem – kim są dla dziecka. Chcemy zapobiec pojawieniu się przypadkowych osób i chronić prywatność zdjęć.

Facebook.com

Praca dla pielęgniarki lub położnej

Czechowice-Dziedzice, 18 lipca 2019 r.

 

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

informuje o ofercie pracy na wolne stanowisko pielęgniarki lub położnej

 

Wymagania wobec kandydata:

Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje zgodne z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz art. 28 i 31 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki lub położnej , tj.:

   

  1. posiada prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych,
  2. posiada dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio szkoły położnych.
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 8. stan jej zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
 2. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.
 3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci.
 2. Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.
 3. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
 4. Organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku.
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i obserwacją dzieci.
 6. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do personelu Żłobka oraz rodziców dzieci.
 7. Prowadzenie nadzoru nad żywieniem dzieci.
 8. Prowadzenie apteczki.
 9. Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka.
 10. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.
 11. Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.
 12. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.

 Warunki pracy:

Praca na cały etat, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie w godzinach między 5.30 a 16.30.

Praca od 01 września 2019 r.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki lub położnej w żłobku.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 15.30 osobiście w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta pracy na stanowisko pielęgniarki lub położnej” w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, lub pocztą na adres: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data jej wpływu do Żłobka.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 32 211 47 89.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pozwolą Pani/Panu
w przystępny sposób ustalić w szczególności kto, w jakim celu i jak przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa.

 

 1. Administrator: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

telefon 32 211 47 89

adres e-mail: zlobek@zlobek.czechowice-dziedzice.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych: Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pod adresem e-mail: iod@rhodo.pl oraz podczas dyżurów w siedzibie Administratora w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe możemy przetwarzać w szczególności w celach rekrutacyjnych, w tym weryfikacji Pani/Pana przydatności na oferowanym przez nas stanowisku, a także w celu ewentualnego zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia lub świadczenia przez Panią/Pana usług na naszą rzecz, na podstawie Pani/Pana zgody, w razie jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed ewentualnym zawarciem z Panią/Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

Możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, a także wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe – jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy.  

Ponadto mogą być przetwarzane dane biometryczne (wizerunek na zdjęciach lub nagraniach monitoringu gdy rekrutacja odbywa się na naszym terenie).

 1. Odbiorcy danych/Kategorie odbiorców danych: Nie przewidujemy udostępniania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
 2. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich:. Nie przewidujemy i nie mamy zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe udostępnione nam w celach rekrutacyjnych będą przez nas przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji będziemy te dane przetwarzać dalej wyłącznie w razie zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W przypadku, gdy do zawarcia umowy nie dojdzie, Pani/Pana dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
 4. Prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu i zakresie przetwarzania; prawo do ich sprostowania, jeżeli dane są niekompletne lub nieaktualne; prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych do innego administratora. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO albo w celach marketingu bezpośredniego, w tym zwłaszcza wobec profilowania. W celu skorzystania z tych praw prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: zlobek@zlobek.czechowice-dziedzice.pl (administratora).
 5. Cofnięcie zgody. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody wystarczy poinformować nas o takiej decyzji mailowo na adres zlobek@zlobek.czechowice-dziedzice.pl, pocztą, poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na nasz adres podany na wstępie.
 6. Prawo do skargi. Ma Pani/Pan prawo wnieść w każdym czasie skargę do właściwego organu nadzorczego (PUODO) w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (niezgodności przetwarzania z RODO).
 7. Dobrowolność. Podanie danych osobowych, o które prosimy, na podstawie Pani/Pana zgody, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest warunkiem zawarcia z Panią/Panem jakiejkolwiek umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Pani/Pana zgoda jest całkowicie dobrowolna i służy umożliwieniu nam realizacji dodatkowych usług, do których jest Pani/Pan uprawniona/y na podstawie zawartej z nami umowy lub przetwarzaniu Pani/Pana danych biometrycznych (wizerunku na zdjęciach lub filmach).
 8. Za wyjątkiem danych, których podanie jest obowiązkowe na podstawie art. 221k.p., podanie pozostałych danych osobowych również jest całkowicie dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W takim wypadku, chociaż nie ma żadnego przepisu prawnego nakazującego podanie tych danych osobowych, bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy.
 9. Źródło pozyskania danych. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy z nadesłanego przez Panią/Pana dokumentu CV (życiorysu) lub listu motywacyjnego, w drodze ankiet bezpośrednich lub rozmów kwalifikacyjnych, od agencji prowadzących w naszym imieniu procesy rekrutacyjne, z zawartej z Panią/Panem umowy.
 10. Profilowanie. Pana/Pani dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wyniki naboru na rok 2019/20

W Żłobku na I piętrze, na tablicy ogłoszeń dostępne są wyniki tegorocznego naboru dzieci. Lista dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa. Rodzice dzieci przyjętych muszą w lipcu podpisać umowę na korzystanie z placówki od września.

Brak prądu

Rodzice, opiekunowie.

Dzisiaj przerwa w dostawie prądu w godzinach 9-16. Prosimy o wyrozumiałość przy odbiorze dzieci (na dole zostawiajcie drzwi otwarte), a na górze proszę pukać. 
W razie gdyby przerwa ta uległa zmianie, będę informować. W razie braku prądu telefony również nie będą działały.