Nabór na opiekuna dziecięcego

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
informuje o naborze na wolne miejsce na stanowisku opiekun dziecięcy

Wymagania wobec kandydata:

Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje zgodne z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, tj.:

  1. posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
  2. kończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza
  3. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
 2. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.
 3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach.
 7. Odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci.
 2. Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.
 3. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
 4. Organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku.
 5. Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka.
 6. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.
 7. Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.

 Warunki pracy:

Praca na cały etat, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie w godzinach między 5.30 a 16.30.

Praca od 01 sierpnia lub 01 września 2019 r.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji na stanowisku opiekuna w żłobku.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.04.2019 r. osobiście w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego” w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, lub pocztą na adres: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data jej wpływu do Żłobka.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 32 211 47 89.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Żłobek jest Żłobek Miejski z siedzibą
  w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych Roberta Hyli jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@rhodo.pl oraz podczas dyżurów u Administratora pod ww. adresem.
 3. Dane osobowe  kandydatów będą   przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę,  na podstawie odpowiednich przepisów prawa tj. Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,  prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie wyrażonej zgody kandydata biorącego udział w procesie  rekrutacji.
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6. ust. 1 lit. c RODO (zakres pozyskiwanych danych),
 2. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
 1. Dokumenty aplikacyjne (określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa, instrukcją kancelaryjną – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia,
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, wydawane są zainteresowanym przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 3. Dokumenty aplikacyjne osób, które po pierwszym etapie naboru nie spełniły wymogów formalnych wydawane są zainteresowanym przez 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 4. Dokumenty aplikacyjne osób, które z własnej inicjatywy składają pracodawcy dokumenty aplikacyjne, przetwarzane są na potrzeby procesów rekrutacyjnych przez okres trzech lat od ich wpływu.
 1. W przypadku wyboru kandydata do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach dane osobowe tej osoby – imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – będą przekazane opinii publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy; dane osobowe pozostałych kandydatów nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy.
 2. Osoba, której dane dotyczą,  i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne.
 6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w procesie rekrutacji.
 7. Administrator w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Bal

Dzień otwarty, zebranie z rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI I DZIEŃ OTWARTY W ŻŁOBKU MIEJSKIM 
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

W dniu 28 sierpnia (wtorek) zapraszam na dzień otwarty w naszym żłobku w godzinach od 8 do 14. Można przyjść z dzieckiem, rodzeństwem, zobaczyć każdą salę żłobka, porozmawiać z pracownikami.
W tym dniu o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Proszę by na to spotkanie przyjść bez dziecka (może w tym czasie być z drugim rodzicem, kimś z rodziny w drugiej sali).
Proszę o obecność na zebraniu wszystkich Rodziców. 


Do zobaczenia
Sylwia Klimek-Karas
 

Sesja zdjęciowa

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Oczyszczacze powietrza w naszych salach

W trosce o zdrowie naszych najmłodszych zostały zakupione do naszej placówki trzy oczyszczacze powietrza firmy Sharp i Beurer. Dodatkowo, są to urządzenia wzbogacone o funkcję nawilżania, jonizacji powietrza oraz klimatyzacji ewaporacyjnej w okresie letnim. Tak więc będą one użytkowane w różnych okresach roku. Po kilku dniach kiedy są stosowane możemy powiedzieć, że powietrze w salach jest inne, da się to odczuć. To w dużej mierze przez fakt, że wzrosła wilgotność powietrza ( mamy wskaźnik wilgotności powietrza w salach).
Cieszymy się, że władze Miasta umożliwiły nam taki zakup z którego skorzystają wszystkie uczęszczające do nas dzieci, które spędzają u nas średnio od 8-10 godzin dziennie.

Nowe kolory

Pomimo jesiennego chłodu ściany naszej sypialni ożyły kolorami koktajlu jagodowego oraz bananowego. Dzieciom spodobały się nowe kolory. Łazienka również została pomalowana.
DNI OTWARTE, ZEBRANIE

We wtorek i środę  22 i 23 sierpnia między 9:00, a 13:00 zapraszamy na dni otwarte w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.
W tym czasie będzie możliwość obejrzenia sal, gdzie Państwa dzieci będą spędzały czas od września. Będą również obecne Panie opiekunki, które będą sprawowały opiekę nad nimi. W trakcie dni otwartych dzieci są ze swoimi rodzicami.
Z dni otwartych mogą skorzystać dzieci, które zostały przyjęte do placówki na rok szkolny 2017/2018.  Również skorzystać mogą dzieci uczęszczające oraz dzieci z listy rezerwowej na nadchodzący rok szkolny.
Ponadto 23 sierpnia o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci, które będą uczęszczały od września br. Na zebranie proszę w miarę możliwości przyjść bez dziecka lub z kimś jeszcze, kto zapewni opiekę w sali obok w trakcie zebrania.

Przerwa porządkowo-remontowa

W dniach od 18 do 31 sierpnia w Żłobku odbywa się przerwa porządkowo–remontowa. Dzieci uczęszczają do placówki do 17. sierpnia (czwartek).
Administracja w tym okresie czynna będzie w godzinach 7.00-11.00.

Nabór na rok szkolny 2017/18

Nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2017/2018

W dniach od 1 do 20 czerwca br odbędzie się nabór do naszego Żłobka. Karty zgłoszenia (pobrane na miejscu bądź wydrukowane ze strony internetowej http://zlobek.czechowice-dziedzice.pl/do-pobrania/ wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy rodziców o zatrudnieniu /wymiar zatrudnienia/ oraz zaświadczeniem lekarskim dotyczącym braku przeciwskazań do korzystania ze żłobka dziecka) można składać osobiście bądź drogą pocztową (liczy się czas doręczenia do 20 czerwca).

Wyniki naboru – lista zakwalifikowanych dzieci oraz lista rezerwowa – do końca czerwca zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej żłobka na I piętrze wraz z liczbą punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w regulaminie naboru dostępnym na stronie internetowej: http://zlobek.czechowice-dziedzice.pl/do-pobrania/

Zapraszamy do naszego Żłobka!