Nabór na stanowisko opiekuna

Czechowice-Dziedzice, 06 września 2019 r.

 

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

informuje o naborze na wolne miejsce na stanowisku opiekun dziecięcy

 

Wymagania wobec kandydata:

Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje zgodne z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:

  1. posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
  2. kończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
  3. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3, a także odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
 2. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.
 3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach.
 7. Odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

 

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci.
 2. Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.
 3. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
 4. Organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku.
 5. Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka.
 6. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.
 7. Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.

 Warunki pracy:

Praca na cały etat, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie w godzinach między 5.30 a 16.30.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 01 listopada 2019 r.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji na stanowisku opiekuna w żłobku.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2019 r. osobiście w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego” w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, lub pocztą na adres: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data jej wpływu do Żłobka.

 

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 32 211 47 89.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Żłobek jest Żłobek Miejski z siedzibą
  w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych Roberta Hyli jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@rhodo.pl oraz podczas dyżurów u Administratora pod ww. adresem.
 3. Dane osobowe  kandydatów będą   przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę,  na podstawie odpowiednich przepisów prawa tj. Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,  prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie wyrażonej zgody kandydata biorącego udział w procesie  rekrutacji.
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6. ust. 1 lit. c RODO (zakres pozyskiwanych danych),
 2. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
 1. Dokumenty aplikacyjne (określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa, instrukcją kancelaryjną – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia,
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, wydawane są zainteresowanym przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 3. Dokumenty aplikacyjne osób, które po pierwszym etapie naboru nie spełniły wymogów formalnych wydawane są zainteresowanym przez 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 4. Dokumenty aplikacyjne osób, które z własnej inicjatywy składają pracodawcy dokumenty aplikacyjne, przetwarzane są na potrzeby procesów rekrutacyjnych przez okres trzech lat od ich wpływu.
 1. W przypadku wyboru kandydata do zatrudnienia w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach dane osobowe tej osoby – imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – będą przekazane opinii publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy; dane osobowe pozostałych kandydatów nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy.
 2. Osoba, której dane dotyczą,  i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne.
 6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w procesie rekrutacji.
 7. Administrator w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *