Praca dla pielęgniarki lub położnej

Czechowice-Dziedzice, 18 lipca 2019 r.

 

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

informuje o ofercie pracy na wolne stanowisko pielęgniarki lub położnej

 

Wymagania wobec kandydata:

Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje zgodne z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz art. 28 i 31 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki lub położnej , tj.:

   

  1. posiada prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych,
  2. posiada dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio szkoły położnych.
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 8. stan jej zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobry kontakt z dziećmi.
 2. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość.
 3. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci.
 2. Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.
 3. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
 4. Organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku.
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i obserwacją dzieci.
 6. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do personelu Żłobka oraz rodziców dzieci.
 7. Prowadzenie nadzoru nad żywieniem dzieci.
 8. Prowadzenie apteczki.
 9. Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka.
 10. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.
 11. Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka.
 12. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.

 Warunki pracy:

Praca na cały etat, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie w godzinach między 5.30 a 16.30.

Praca od 01 września 2019 r.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki lub położnej w żłobku.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 15.30 osobiście w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta pracy na stanowisko pielęgniarki lub położnej” w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, lub pocztą na adres: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data jej wpływu do Żłobka.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 32 211 47 89.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pozwolą Pani/Panu
w przystępny sposób ustalić w szczególności kto, w jakim celu i jak przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa.

 

 1. Administrator: Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

telefon 32 211 47 89

adres e-mail: zlobek@zlobek.czechowice-dziedzice.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych: Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pod adresem e-mail: iod@rhodo.pl oraz podczas dyżurów w siedzibie Administratora w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe możemy przetwarzać w szczególności w celach rekrutacyjnych, w tym weryfikacji Pani/Pana przydatności na oferowanym przez nas stanowisku, a także w celu ewentualnego zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia lub świadczenia przez Panią/Pana usług na naszą rzecz, na podstawie Pani/Pana zgody, w razie jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed ewentualnym zawarciem z Panią/Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

Możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, a także wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe – jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy.  

Ponadto mogą być przetwarzane dane biometryczne (wizerunek na zdjęciach lub nagraniach monitoringu gdy rekrutacja odbywa się na naszym terenie).

 1. Odbiorcy danych/Kategorie odbiorców danych: Nie przewidujemy udostępniania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
 2. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich:. Nie przewidujemy i nie mamy zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe udostępnione nam w celach rekrutacyjnych będą przez nas przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji będziemy te dane przetwarzać dalej wyłącznie w razie zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W przypadku, gdy do zawarcia umowy nie dojdzie, Pani/Pana dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
 4. Prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu i zakresie przetwarzania; prawo do ich sprostowania, jeżeli dane są niekompletne lub nieaktualne; prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych do innego administratora. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO albo w celach marketingu bezpośredniego, w tym zwłaszcza wobec profilowania. W celu skorzystania z tych praw prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: zlobek@zlobek.czechowice-dziedzice.pl (administratora).
 5. Cofnięcie zgody. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody wystarczy poinformować nas o takiej decyzji mailowo na adres zlobek@zlobek.czechowice-dziedzice.pl, pocztą, poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na nasz adres podany na wstępie.
 6. Prawo do skargi. Ma Pani/Pan prawo wnieść w każdym czasie skargę do właściwego organu nadzorczego (PUODO) w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (niezgodności przetwarzania z RODO).
 7. Dobrowolność. Podanie danych osobowych, o które prosimy, na podstawie Pani/Pana zgody, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest warunkiem zawarcia z Panią/Panem jakiejkolwiek umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Pani/Pana zgoda jest całkowicie dobrowolna i służy umożliwieniu nam realizacji dodatkowych usług, do których jest Pani/Pan uprawniona/y na podstawie zawartej z nami umowy lub przetwarzaniu Pani/Pana danych biometrycznych (wizerunku na zdjęciach lub filmach).
 8. Za wyjątkiem danych, których podanie jest obowiązkowe na podstawie art. 221k.p., podanie pozostałych danych osobowych również jest całkowicie dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W takim wypadku, chociaż nie ma żadnego przepisu prawnego nakazującego podanie tych danych osobowych, bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy.
 9. Źródło pozyskania danych. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy z nadesłanego przez Panią/Pana dokumentu CV (życiorysu) lub listu motywacyjnego, w drodze ankiet bezpośrednich lub rozmów kwalifikacyjnych, od agencji prowadzących w naszym imieniu procesy rekrutacyjne, z zawartej z Panią/Panem umowy.
 10. Profilowanie. Pana/Pani dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *